Leadership:
 
Director:
 
          Tao Sang  
 
Vice-Director:
 
          Lijun Wang
 
          Guozheng Qin
 
 
 
Administration Committee:
 
Director: Tao Sang 
 
Vice Director: Shiping Tian 
 
Member:
     Xuejun Hua
 
     Gongshe Liu
 
     Hichun Jing
 
     Mi Ma
 
     Lei Shi