Long‐term elimination of grazing reverses the effects of shrub encroachment on soil and vegetation on the Ordos Plateau.

Long‐term elimination of grazing reverses the effects of shrub encroachment on soil and vegetation on the Ordos Plateau.
Yuanrun Zheng, Guangsheng Zhou, Qianlai Zhuang, Hideyuki Shimizu, Yuanrun Zheng*
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 2020, 125:1-15.