Molecular mechanisms underlying multi-level defense responses of horticultural crops to fungal pathogens

Molecular mechanisms underlying multi-level defense responses of horticultural crops to fungal pathogens.
Xiaodi Xu,Yong Chen, Boqiang Li, Zhanquan Zhang, Guozheng Qin,Tong Chen*, Shiping Tian*. 
Abstract: