Genomic footprints of sorghum domestication and breeding selection for multiple end uses

Genomic footprints of sorghum domestication and breeding selection for multiple end uses.
Xiaoyuan Wu, Mingyuan Liu, Hong Luo, Li Shang、Chuanyuan Leng, Zhiquan Liu, Zhigang Li, Xiaochun Lu, Hongwei Cai, Huaiqing Hao*, Haichun Jing*.