ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5-ω3 FATTY ACID DESATURASE3 module regulates unsaturated fatty acids biosynthesis in Paeonia ostii.

ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 5-ω3 FATTY ACID DESATURASE3 module regulates unsaturated fatty acids biosynthesis in Paeonia ostii.Yang Li, Xiruo Wang, Xiao Zhang, Zhengan Liu*, Liping Peng, Qing Hao, Zenggen Liu, Siqi Men, Ningning Tong, Qingyan Shu*.PLANT SCIENCE, 2022, 317(0): 111189. 
Abstract: